MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Von A wie Abrieb bis T wie Temperaturbereich

Hier finden Sie Fachbegriffe und Abkürzungen kompakt und verständlich erklärt.

A - L  K - P Q - Z

Od A jak ścieranie do T jak zakres temperatur

Tutaj znajdziesz zwięzłe i zrozumiałe wyjaśnienie terminów technicznych i skrótów.

A - LK - PQ - Z

Glossar

Unser Glossar liefert Ihnen schnell und komfortabel Erläuterungen zu zahlreichen Fachbegriffen und Abkürzungen aus dem Bereich der Schlauch- und Verbindungssysteme. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Słowniczek

Nasz słownik zawiera szybkie i wygodne objaśnienia wielu terminów technicznych i skrótów w dziedzinie węży i systemów połączeń. Lista ta jest regularnie aktualizowana i rozszerzana.

Ścieranie

Niepożądane zmiany na powierzchni spowodowane oddzielaniem się małych cząstek w wyniku naprężeń mechanicznych. Te procesy zużycia są ogólnie określane jako zużycie tworzyw sztucznych (i wielu innych materiałów).

Odporność na ścieranie

Odporność węża na ścieranie. Węże odporne na ścieranie zapobiegają zużyciu w wyniku ścierania i są używane głównie do transportu materiałów stałych, takich jak granulaty, wióry drzewne, żelazo lub piasek.

Dodatki

Dodatki - znane również jako materiały pomocnicze lub dodatki - to substancje, które są dodawane do materiału (np. tworzywa sztucznego) w niewielkich ilościach w celu uzyskania lub poprawy określonych właściwości.

Na przykład dodatki zmniejszające palność to środki zmniejszające palność, które są dodawane do materiałów łatwopalnych jako dodatki w celu zmniejszenia ich palności.

Klej

Przylega bez stapiania się z powierzchnią klejącą

Starzenie się

Zależna od czasu zmiana w materiale w określonych warunkach środowiskowych, która powoduje pogorszenie (zazwyczaj) lub poprawę właściwości materiału. Przyczynami są często: ciepło, światło, promieniowanie wysokoenergetyczne, chemikalia, pogoda, tlen (ozon), migracja plastyfikatora w PVC itp.

 

Środek antystatyczny

Środek dodawany do materiału formierskiego lub nakładany na powierzchnię produktu w celu zmniejszenia przewodności.

Wprowadzono rozróżnienie:

Tymczasowe środki antystatyczne to substancje powierzchniowo czynne, które z czasem migrują z tworzywa sztucznego na powierzchnię i tworzą tam przewodzącą warstwę hydrofilową z pomocą wilgoci z powietrza. Ładunek elektrostatyczny, który jest głównie spowodowany tarciem tworzyw sztucznych, może zostać szybciej rozproszony.

W przeciwieństwie do tymczasowych środków antystatycznych,trwałe środkiantystatyczne nie mają tendencji do migracji. Efekt antystatyczny utrzymuje się przez cały okres użytkowania produktu i nie można go zmniejszyć mechanicznie (np. przez wycieranie). Tworzą one samoorganizującą się, dynamiczną, uporządkowaną strukturę (strukturę rozpraszającą), która z kolei rozprasza ładunek elektrostatyczny. W przeciwieństwie do tymczasowych środków antystatycznych, wilgotność otoczenia jest prawie nieistotna dla efektu antystatycznego.

Ciśnienie robocze

Maksymalne ciśnienie, na jakie narażony jest wąż. Uwzględnia również krótkotrwałe skoki ciśnienia, które mogą wystąpić podczas pracy.

Temperatura robocza

Zakres temperatur aplikacji. Może również odnosić się do temperatury pompowanej cieczy lub warunków otoczenia używanego przewodu.

ATEX

ATEX jest skrótem od "Atmosphère Explosible". ATEX jest również skrótem od europejskiej dyrektywy 2014/34/UE w sprawie wprowadzania do obrotu urządzeń zabezpieczonych przed wybuchem i systemów ogrodzeń ochronnych (w tym komponentów). Obejmuje ona wszystkie urządzenia elektryczne i mechaniczne, które znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem.

Ciśnienie rozrywające

Ciśnienie, przy którym przewód pęka lub oplot ulega uszkodzeniu. Ciśnienie to jest określane w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 21 °C, przy czym wąż musi być ustawiony prosto. Maksymalne ciśnienie rozrywające to najwyższe ciśnienie, przy którym wąż jest używany. Wartość ta musi uwzględniać skoki ciśnienia, które mogą wystąpić podczas pracy. Z drugiej strony, nominalne ciśnienie rozrywające jest mierzone w warunkach laboratoryjnych.

Ciśnienie robocze

Maksymalne ciśnienie, na jakie narażony jest wąż. Uwzględnia również krótkotrwałe skoki ciśnienia, które mogą wystąpić podczas pracy. Ciśnienie robocze jest określane zgodnie z normą DIN EN ISO 7751.

BGI 739-2

Niniejsza informacja BGI wyjaśnia najważniejsze wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej systemów filtrujących i silosów na pył drzewny, zrębki drzewne i wióry drzewne - począwszy od linii odciągowej podłączonych maszyn do materiału wprowadzanego do systemu wypalania - oraz opisuje niezbędne środki.

Nasze worki foliowe PU spełniają wymagania BGI 739-2 (wydane przez stowarzyszenie handlowe BGHM dla drewna i metalu).

Siła zginająca

Siła wymagana do umożliwienia zginania wokół określonego promienia, a tym samym miara sztywności.

Promień gięcia

Minimalny promień, przy którym wąż może być zgięty bez załamania, uszkodzenia lub skrócenia jego żywotności. Promień zagiętego odcinka węża jest mierzony na linii środkowej (R) zagiętego obszaru. Promień gięcia podawany jest w mm.

Promień gięcia, dynamiczny
Najmniejszy promień, przy którym wąż może być używany w ciągłych dynamicznych ruchach gięcia bez załamań.

Promień gięcia , statyczny
Najmniejszy promień, przy którym wąż może być używany do ciągłego gięcia statycznego bez wyboczenia.

 

Wycieczka: Elastyczność i wytrzymałość węży na zginanie

Wiele z naszych węży jest tak giętkich i elastycznych, że można je wykorzystać do stworzenia kolistego zagięcia o średnicy wewnętrznej dokładnie równej średnicy nominalnej węża. Innymi słowy: minimalny promień gięcia pomnożony przez 2 równa się nominalnej średnicy węża ("współczynnik 2") lub "mianownik 2" dla promienia gięcia podzielonego przez średnicę nominalną. Taki wąż byłby zatem wystarczająco elastyczny, aby można było zawiązać na nim węzeł. Można by utworzyć pętlę, przez którą wąż pasowałby "pod względem grubości". Im większy mianownik, tym bardziej elastyczny wąż. Daje to trzy klasy elastyczności:

 • bardzo elastyczny | mianownik >1
 • elastyczny | mianownik >0,5 i <1
 • umiarkowanie elastyczny | mianownik <0,5

Niektóre typy węży są szczególnie giętkie lub elastyczne. Różnica wynika z grubości ścianki: im cieńsza ścianka, tym bardziej giętki i elastyczny jest wąż. Dla wstępnej orientacji wyłania się następujący obraz w odniesieniu do typu konstrukcji:

Każdy wąż powinien być elastyczny, a jednocześnie wystarczająco mocny, aby zapobiec załamaniom. Zastosowania statyczne stawiają inne wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie niż zastosowania dynamiczne. W przypadku linii wężowej, która jest układana od stałego punktu do stałego punktu, należy zadbać o to, aby minimalny promień gięcia nie został podcięty, ponieważ ma to negatywny wpływ na żywotność i nośność linii wężowej.

W przypadku dynamicznych naprężeń zginających, gdy wąż zgina się w sposób ciągły lub zmienia swoje położenie, działają inne siły zginające. W takich przypadkach należy upewnić się, że wąż zachowuje swoją wytrzymałość na zginanie nawet przy obciążeniach dynamicznych i może wytrzymać na przykład stałe ruchy zginające. Węże spiralne wykonane z poliuretanów charakteryzują się dobrymi właściwościami w zakresie zginania i odkształcania. Siła przywracająca po ściśnięciu lub załamaniu jest ogólnie dobra.

 

Oznakowanie CE

Każdy produkt objęty dyrektywą UE wymaga deklaracji zgodności CE. Produkty te obejmują zabawki, urządzenia elektryczne, sprzęt ochrony osobistej i urządzenia pomiarowe.

Odporność chemiczna

Przydatność węża jest zasadniczo określana przez jego odporność na produkt chemiczny, który ma być transportowany. Patrz także Lista odporności chemicznej. Specyfikacje podane w tym wykazie odporności są jedynie wartościami przybliżonymi, które mogą być gwarantowane jedynie przez ograniczony okres czasu.

Składanie

Compounding jest terminem używanym w technologii tworzyw sztucznych i opisuje proces uszlachetniania tworzyw sztucznych poprzez mieszanie dodatków (wypełniaczy, dodatków itp.) w celu optymalizacji profili właściwości.

DIN

Niemiecki Instytut Normalizacyjny

DIN 2448

Dotyczy rur stalowych bez szwu i odnosi się do wymiarów i mas związanych z długością.

DIN 3016-3

Zaciski mocujące - Część 3: Zaciski profilowe i kołnierze stożkowe (wycofane)

DIN 3017

Niniejszy standard ma zastosowanie do opasek zaciskowych z napędem ślimakowym stosowanych do mocowania węży do systemów mobilnych i stacjonarnych.

DIN EN 1092-1

Norma ta określa typy kołnierzy i ich kształty powierzchni uszczelniających, wymiary, tolerancje, gwinty, rozmiary śrub, wykończenie powierzchni uszczelniających połączenia kołnierzowego, oznakowanie, materiały, przypisania ciśnienia/temperatury i przybliżone masy kołnierzy.

DIN 26057

Od 2016 roku w Niemczech obowiązuje norma DIN 26057 dotycząca "Węży spiralnych wykonanych z termoplastycznego poliuretanu (TPU) ze wzmocnieniem z drutu stalowego do granulatów i proszków". Norma DIN 26057, w której odegraliśmy kluczową rolę, określa wymagania dla węży spiralnych wykonanych z termoplastycznego poliuretanu (TPU) ze wzmocnieniem z drutu stalowego i falistym konturem zewnętrznym. Węże te są używane do transportu granulatów i substancji sypkich, pyłów i materiałów sypkich. Warunki i procedura testowania węży są dokładnie opisane i uregulowane w normie.

DIN 4102-B1

DIN 4102 - Odporność ogniowa materiałów i elementów budowlanych.

Zgodnie z normą DIN 4102-1 materiały budowlane dzielą się na niepalne (A1, A2) i palne (B1, B2, B3):

 • A1: Materiały budowlane w tej klasie są niepalne, nie zawierają palnych składników, nie powodują powstawania dymu i płonących kropel, np. beton, cegły lub wełna mineralna.
 • A2: Materiały budowlane w tej klasie są niepalne, ale mogą zawierać pewne proporcje składników palnych, nie powodują powstawania dymu ani płonących kropelek, np. gładkie płyty gipsowo-kartonowe.
 • B1: Materiały budowlane w tej klasie są trudnopalne i nie mogą palić się niezależnie po usunięciu źródła zapłonu, np. perforowane płyty gipsowo-kartonowe lub lekkie płyty z wełny drzewnej.
 • B2 : Materiały budowlane w tej klasie są normalnie palne, palność musi być ograniczona do poziomu określonego w normie DIN w przypadku zapłonu krawędziowego lub powierzchniowego z małym płomieniem, np. drewno i materiały drewnopochodne.
 • B3: Materiały budowlane w tej klasie są wysoce łatwopalne i mogą być stosowane w budynkach wyłącznie jako tzw. materiały kompozytowe, tj. jeśli są połączone z innymi materiałami budowlanymi w taki sposób, że nie są już wysoce łatwopalne, np. papier lub słoma.

DIN ISO 4649

Elastomery lub elastomery termoplastyczne - Oznaczanie odporności na ścieranie za pomocą obrotowego cylindrycznego aparatu bębnowego (ISO 4649:2017)

DIN 11851 Złączka do rur mleczarskich

Niniejsza norma ma zastosowanie do łączników rurowych ze stali nierdzewnej do walcowania lub spawania w systemach rurociągów w przemyśle spożywczym.

DIN EN 13180

Norma ta ma zastosowanie do wszystkich przewodów elastycznych. Określa wymagania i metody testowania właściwości technicznych przewodów elastycznych stosowanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Na przykład nasz Master-VENT 2 spełnia wymagania tej normy pod względem wymiarów i tolerancji.

DIN EN 14420

Oferujemy złączki rurowe zgodne z normą EN 14420 do bezpiecznego łączenia z osłonami zaciskowymi wykonanymi z mosiądzu, stali nierdzewnej lub aluminium. Złączki rurowe zgodne z normą EN 14420 zapewniają bezpieczne i wysokiej jakości połączenia między przewodem a systemem i mogą być stosowane w prawie wszystkich sektorach przemysłu.

DIN 32676 Połączenie zaciskowe

Uszczelki zaciskowe zgodne z normą DIN 32676. Uszczelki zaciskowe, znane również jako uszczelki trójzaciskowe, to aseptyczne uszczelki, które są szeroko stosowane jako połączenia zaciskowe w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.

DN

Średnica nominalna DN (francuski: Diamètre Nominal) - patrz także Średnica nominalna

Trzpień

Okrągły profil używany podczas produkcji i wulkanizacji w celu określenia rozmiaru i podparcia węży. Może być sztywny (stal węglowa lub stal nierdzewna) lub elastyczny (guma lub tworzywo sztuczne).

Ciśnienie

Wycieczka: Odporność węży na ciśnienie

Nasze węże są przeznaczone zarówno do pracy bezciśnieniowej, jak i ciśnieniowej, np. do zasysania i transportu pneumatycznego niepalnych pyłów i materiałów sypkich. Poszczególne węże o dużej wytrzymałości mogą pracować przy ciśnieniu roboczym do 4 barów (przy średnicy nominalnej 100). W porównaniu na przykład z siecią sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 6 bar, może się to wydawać niewiele. Takie porównanie jest jednak nieuprawnione, ponieważ zainstalowana na stałe sieć rur musi spełniać inne wymagania niż elastyczny przewód giętki. Odporność rur na ciśnienie zawsze pozostaje taka sama w określonych szerokościach nominalnych. Inaczej jest w przypadku węży wykonanych z tworzyw termoplastycznych lub tkanin. W tym przypadku ciśnienie (ciśnienie robocze i podciśnienie) oraz średnica nominalna to dwa ujemnie współzależne parametry. Im większa średnica nominalna, tym bardziej spada odporność na ciśnienie.

Ponieważ produkujemy węże o większej lub mniejszej grubości ścianki w zależności od projektu lub konstrukcji, istnieją typy węży, które są szczególnie odporne na ciśnienie ze względu na swoją konstrukcję - zarówno w odniesieniu do ciśnienia roboczego, jak i podciśnienia. Grubość ścianki stanowi tutaj różnicę: im grubsza ścianka, tym bardziej odporny na ciśnienie wąż.

Dla wstępnej orientacji wyłania się następujący obraz w odniesieniu do konstrukcji:

Wstawka

Węże z wkładką mogą być wykonane z dwóch warstw tworzywa sztucznego (jedna wewnątrz, jedna na zewnątrz) oddzielonych wkładką z drutu wzmacniającego. Wąż bez wkładki składa się z dwóch plastikowych warstw bez dodatkowego materiału pomiędzy nimi.

Elastyczność

Zdolność ciała do powrotu do pierwotnego kształtu i rozmiaru po rozciągnięciu, ściśnięciu lub odkształceniu.

 

Elastomery

Materiał, który rozciąga się w temperaturze pokojowej pod niewielkim obciążeniem, podwaja swoją długość i szybko powraca do pierwotnej długości po usunięciu obciążenia. Elastomery to stabilne wymiarowo, ale elastycznie odkształcalne tworzywa sztuczne, które mogą powrócić do swojego pierwotnego, nieodkształconego kształtu.

PL

Oznaczenie dokumentów, które zostały zatwierdzone przez jedną z trzech uznanych europejskich organizacji normalizacyjnych CEN, CENELEC lub ETSI.

Zmęczenie

Statycznie niekrytyczne obciążenia prowadzą do niewydolności funkcjonalnej, znanej jako pękanie zmęczeniowe, ze względu na stały wpływ na materiał.
W ciężkich przypadkach stałe obciążenie może nawet doprowadzić do całkowitego zniszczenia materiału.

EVA

Kopolimer, oznaczenie ASTM dla etylenu i octanu winylu.

Wytłaczanie

Proces produkcyjny, w którym sprężone tworzywo sztuczne jest w sposób ciągły tłoczone przez dyszę.

Strefy EX

Strefy EX to obszary zagrożone wybuchem. Są to obszary, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Ryzyko wybuchu występuje szczególnie tam, gdzie produkowane, przetwarzane, transportowane lub przechowywane są substancje wybuchowe, takie jak pyły lub ciecze.

FDA

U.S. Food and Drug Administration (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)- administracja ds. żywności i leków w USA

Środki zmniejszające palność

Środki zmniejszające palność (lub opóźniające palenie) to substancje, które mają ograniczać, spowalniać lub zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożarów.

Zasadniczo istnieją cztery rodzaje środków zmniejszających palność: Dodatkowe środki zmniejszające palność, reaktywne środki zmniejszające palność, nieodłączne środki zmniejszające palność i powłoki.

 

Elastyczność

Siła wymagana do osiągnięcia minimalnego promienia gięcia (im większa wymagana siła, tym mniejsza elastyczność). W przeciwieństwie do rur, węże są elastyczne pod każdym względem.

Przepuszczalność gazu

WE 2023/2006

Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 definiuje "Dobrą Praktykę Produkcyjną" (GMP) dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Granulki

Granulat tworzyw sztucznych jest typową formą dostawy tworzyw termoplastycznych od producentów surowców dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Wycieczka: Waga węży

Waga przewodu elastycznego zależy w dużej mierze od jego konstrukcji i materiału. Ogólnie rzecz biorąc, węże jednościenne ważą mniej niż węże wielowarstwowe, a węże materiałowe są lżejsze niż węże metalowe (o tej samej średnicy nominalnej). Bez odpowiedniego standardu porównawczego nie można zatem stwierdzić, czy wąż jest lekki czy ciężki.

Aby ustanowić taki punkt odniesienia, stworzyliśmy grupę porównawczą sześciu produktów od różnych producentów. Wybraliśmy spiralnie wzmocnione węże gumowe z pojedynczą ścianką i bez znaczącego wzmocnienia tkaniną, tj. raczej "lekkie" węże gumowe. Średnia waga tych sześciu węży wynosi 2,89 kg (dla średnicy nominalnej 100). 90% naszych węży ma (znacznie) niższą wagę w porównaniu z tą wartością (w oparciu o średnicę nominalną 100 i całą gamę produktów). Nasze węże można przypisać do jednej z trzech klas wagowych

* bardzo lekki (DN 100 od 0,17 kg do 1,37 kg)
* lekki (DN 100 od 1,38 kg do 2,58 kg)
* umiarkowanie lekki (DN 100 od 2,59 kg do 3,80 kg)

Gdy waga przekracza około 2,6 kg (dla średnicy nominalnej 100), mówimy również o (bardzo) ciężkich wężach. Dla nas wszystko poniżej tej wartości jest wężem lekkim lub bardzo lekkim. Nie tylko nasze węże poliuretanowe mają generalnie bardzo dobre właściwości mechaniczne pomimo swojej niskiej wagi. W szczególności węże poliuretanowe mogą wytrzymać duże obciążenia rozciągające i ściskające, a typy Master-PUR HX, Polderflex, Master-PUR Inline i Master-PUR Performance klasyfikujemy jako węże do dużych obciążeń.

Halogeny

Grupa halogenów obejmuje fluor, chlor, brom, jod, astat i ten.

Te niemetale są bardzo reaktywne w stanie podstawowym (fluor może reagować z pojawieniem się ognia), barwne i reagują z metalami tworząc sole (pochodzenie nazwy) oraz z wodorem w normalnych warunkach tworząc halogenki wodoru (gazowe, monoprotonowe kwasy). Produkty zawierające halogeny uwalniają żrące gazy w przypadku pożaru, które w połączeniu z wilgocią mogą tworzyć kwas solny. Jako substancja przewodząca prąd elektryczny, kwas solny może powodować zwarcia i niszczyć urządzenia.

Twardość

Twardość jest ważną właściwością materiałową węży. Opisuje ona mechaniczną odporność materiału na penetrację twardszego ciała. Twardość jest mierzona względną odpornością materiału na penetrujące ciało. Im wyższa wartość, tym twardszy materiał.

Istnieją różne metody badania twardości. W przypadku materiałów gumopodobnych twardość Shore'a jest określana zgodnie z normą DIN 53 505. Igła (ścięty stożek dla Shore A i stożek dla Shore D) jest wciskana w próbkę z pewnym naprężeniem sprężyny. Głębokość penetracji jest miarą twardości (zakres skali od 0 do 100 w skali Shore'a).

Hinterwanderung

W przypadku połączeń zaciskowych należy zadbać o zapewnienie wystarczającego nacisku na uszczelkę. Jeśli jednak ciśnienie jest zbyt wysokie lub instalacja jest nieprawidłowa, istnieje ryzyko migracji medium poza uszczelkę (tzw. migracja wsteczna).

Odporność na hydrolizę

Hydroliza jest często niedoceniana, ale prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń tworzyw sztucznych, które nie są na nią odporne. Podczas hydrolizy uszkodzenie jest spowodowane nieodwracalnym rozszczepieniem łańcuchów molekularnych. Może to być spowodowane długotrwałym przechowywaniem w ciepłej wodzie, nasyconej parze wodnej lub po prostu w klimacie tropikalnym. Jednak hydroliza może również prowadzić do rozszczepienia łańcuchów molekularnych w plastiku w idealnych warunkach klimatycznych. Podobnie jak w przypadku inwazji drobnoustrojów, powoduje to degradację wytrzymałości mechanicznej materiału i prowadzi do jego ostatecznego zniszczenia. Produkt często staje się bezużyteczny po krótkim czasie.

Laminowanie

Nakładanie warstwy wierzchniej o specjalnych właściwościach na folie lub arkusze, a także
nakładanie folii na wstęgi tkanin.

Wrażliwość na wyboczenie

Należy zawsze upewnić się, że najmniejszy promień gięcia występujący podczas pracy jest większy niż minimalny promień gięcia danego węża. Jeśli minimalny promień gięcia nie zostanie osiągnięty, wąż może się załamać, a jego przekrój może się zwęzić lub nawet spłaszczyć. Może to prowadzić do nadmiernego naprężenia lub skręcenia wkładek.

Przewodność

Przewodność odnosi się do właściwości elektrycznych materiałów, z których składa się wąż, zwykle rdzenia węża, warstw i/lub materiału osłony węża. Przewodność mierzona jest w MOhms. Węże przewodzące są stosowane tam, gdzie transportowany materiał może generować ładunek elektrostatyczny. Węże te przewodzą elektryczność statyczną do końców węża przez materiał gumowy, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego materiału łączącego.

Zalecenie dotyczące przejścia KTW / TPE

Wytyczne KTW ("Plastic Drinking Water") opisują procedury testowania węży do wody pitnej (węży KTW). Aby wąż do wody pitnej otrzymał zatwierdzenie KTW, musi przejść szereg procedur testowych, które muszą zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratorium badawcze.

Wstępna ocena higieny wody pitnej produktów wykonanych z elastomerów termoplastycznych w kontakcie z wodą pitną jest określona w zaleceniu przejściowym TPE.

Nasz wąż foliowy TPE do zastosowań związanych z wodą pitną, Master H2O, nadaje się do transportu wody pitnej o temperaturze do +60°C zgodnie z zaleceniem przejściowym KTW/TPE i certyfikatem W270.

Średni

Medium to substancja lub materiał, który jest przesyłany przez wąż. Może to być na przykład woda, powietrze, olej, gaz, chemikalia lub inne ciecze lub gazy używane w różnych zastosowaniach. Medium może mieć również określone właściwości, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego węża, takie jak zakres temperatur, ciśnienie lub odporność chemiczna.

Odporność na mikroby

Odporność na mikroby jest często niedoceniana, ale prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń tworzyw sztucznych, które nie są na nie odporne. Winowajcami są mikroby, maleńkie mikroorganizmy występujące w glebie, wodzie i powietrzu. W idealnych warunkach klimatycznych ciepła i wilgotności te małe organizmy są w stanie uszkodzić niektóre tworzywa sztuczne w takim stopniu, że zmieniają się właściwości materiału. Początkowo na produkcie widoczne są niewielkie zmiany koloru. Następnie na powierzchni pojawiają się niewielkie pęknięcia, pozwalające drobnoustrojom wniknąć jeszcze głębiej w produkt. W trakcie tego uszkodzenia pojawiają się takie objawy, jak utrata wytrzymałości i kruchość. Wąż staje się bezużyteczny - często po krótkim czasie.

Część matka/ojciec

W inżynierii przemysłowej terminy "części główne" i "części macierzyste" odnoszą się do relacji między komponentami w systemie produkcyjnym lub procesie produkcyjnym.

Części macierzyste to komponenty, które zostały już wyprodukowane na wcześniejszym etapie produkcji, a teraz służą jako podstawa do dalszych etapów produkcji. Części macierzyste są zwykle już ukończone i nie muszą być dalej przetwarzane, zanim będą mogły zostać wykorzystane w kolejnym etapie produkcji.

Z drugiej strony, części macierzyste to komponenty, które są produkowane dopiero na późniejszym etapie produkcji i są zależne od części macierzystych. Przed przejściem do kolejnego etapu produkcji, części macierzyste muszą zostać jeszcze obrobione lub zmontowane.

Średnica nominalna

Średnica nominalna to wewnętrzna średnica przewodu elastycznego. Zgodnie z normą EN ISO 6708 średnica nominalna jest oznaczona symbolem "DN", po którym następuje liczba (w przybliżeniu) odpowiadająca średnicy wewnętrznej w milimetrach.

Odporność na ozon

Odporność na szkodliwe działanie ozonu, poliuretany generalnie mają dobrą odporność na ozon

Przenikanie

Efekt fizyczny, gdy przepływające substancje lub poszczególne składniki przenikają przez materiał

Współczynnik przenikania jest stałą materiałową, która wskazuje objętość gazu przepływającego przez próbkę testową o znanej powierzchni i grubości w danym czasie dla danej różnicy ciśnień cząstkowych. Zależy on od temperatury i jest określany zgodnie z normą DIN 53536.

Ciśnienie w przestrzeni

Ciśnienie rozrywające to ciśnienie, przy którym wąż ulega zniszczeniu. Ciśnienie rozrywające jest używane do określenia ciśnienia roboczego, biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte współczynniki bezpieczeństwa. Ciśnienie rozrywające jest określane zgodnie z normą DIN EN ISO 7751.

Ciśnienie próbne

Maksymalne ciśnienie, które wąż może wytrzymać bez deformacji pofałdowań i bez przekroczenia 50% ciśnienia rozrywającego. Wąż nie może wykazywać żadnych nieszczelności ani trwałego odkształcenia przy ciśnieniu testowym. Ciśnienie testowe jest określane zgodnie z normą DIN EN ISO 7751.

Obrzęk

Wchłanianie substancji ciekłych lub gazowych do ciał stałych bez zachodzenia między nimi reakcji chemicznej. Powoduje to wzrost objętości i masy w połączeniu z odpowiednim spadkiem wartości mechanicznych. Po odparowaniu wnikniętej substancji i związanym z tym zmniejszeniem pęcznienia, pierwotne właściwości produktu są prawie przywrócone. Pęcznienie jest zatem procesem odwracalnym.

Odporność

Sprężystość to zdolność szczeliwa do całkowitego lub częściowego powrotu do pierwotnego kształtu i wymiarów po zniwelowaniu sił, które spowodowały odkształcenie.

Tarcie

Siła, która przeciwdziała względnemu ruchowi dwóch ciał stykających się ze sobą.

Wytrzymałość na ściskanie Crest

Odporność na ciśnienie na grzbiecie to odporność na ściskanie węży ssawnych i ciśnieniowych przez obciążenia zewnętrzne przyłożone do grzbietu.

Twardość Shore'a

Nazwana na cześć jej wynalazcy, Alberta Ferdinanda Shore'a, twardość Shore'a oferuje różne skale do pomiaru wytrzymałości różnych materiałów. Twardość Shore'a, przy użyciu skali Shore'a A lub Shore'a D, jest preferowaną metodą dla gumy i elastomerów termoplastycznych - i jest również często stosowana do "bardziej miękkich" tworzyw sztucznych, takich jak poliolefiny lub fluoropolimery. Skala Shore'a A jest używana dla "bardziej miękkich" gum, podczas gdy skala Shore'a D jest zwykle używana dla "twardszych" gum. Twardość Shore'a mierzy się za pomocą urządzenia zwanego durometrem.

Profil przepływu

Profil przepływu to termin stosowany w mechanice płynów, w szczególności w technologii pomiaru przepływu. Opisuje on zależny od lokalizacji rozkład prędkości przepływu w przekroju poprzecznym przepływu.

Zakres temperatur

Określenie zakresu, w którym temperatura nośnika może się zmieniać.

 

Wycieczka: Zakres temperatur dla węży

Wszystkie nasze węże są zaprojektowane dla określonego zakresu temperatur. Przy wyborze węża należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: temperaturę otoczenia na zewnątrz węża i temperaturę transportowanego medium.

Każdy materiał zachowuje swoje specyficzne właściwości tylko w określonym zakresie temperatur, który jest w dużej mierze zdefiniowany przez pewne limity materiałowe. Poza tym zakresem temperatur właściwości materiału zmieniają się do tego stopnia, że nie nadaje się on już do swoich pierwotnych zastosowań. Materiał może być również wystawiony na działanie wyższych temperatur przez krótki czas (krótkotrwała maksymalna temperatura). Specyfikacja "krótkotrwała do ... °C" odnosi się na przykład do "krótkotrwałej temperatury do ... °C". °C", na przykład, odnosi się do impulsu temperatury trwającego od 10 do 20 sekund, w zależności od materiału, przy czym produkt nie ulega poważnemu uszkodzeniu. Jeśli przewody elastyczne są używane poza ich dopuszczalnym zakresem temperatur, należy spodziewać się znacznego skrócenia żywotności.

Przetwarzane przez nas poliuretany są przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od -40°C do +90°C. Temperatury do +125°C są możliwe w krótkich okresach. Poliuretan staje się coraz twardszy w niskich temperaturach, ale w przeciwieństwie do wielu innych tworzyw sztucznych nie staje się kruchy.

Oprócz tworzyw termoplastycznych do produkcji naszych węży spiralnych używamy również materiałów wysokotemperaturowych, takich jak powlekane włókno szklane lub tkanina poliestrowa. Węże te są przeznaczone do pracy w temperaturach do +1 100°C.

Wrażliwość na skręcanie

Skręcanie jest terminem używanym w mechanice i opisuje skręcanie ciała spowodowane działaniem momentu skręcającego. Podczas skręcania moment obrotowy jest przykładany w kierunku środka ciężkości - element (np. belka, pręt) jest skręcany. Obciążenie to zwykle występuje na wałach.

Martwa przestrzeń za darmo

Przestrzeń martwa to niepożądana objętość wewnątrz armatury lub maszyn zawierających medium.

Temperatura otoczenia

Temperatura atmosfery lub medium w bezpośrednim sąsiedztwie działającego węża.

Podciśnienie (próżnia)

Specyfikacje podciśnienia dla węży Masterflex są określone zgodnie z normą DIN 20024, punkt 15.

Promieniowanie UV

W zależności od czasu trwania i intensywności, tworzywa sztuczne mogą ulegać degradacji chemicznej (starzeniu) pod wpływem promieniowania UV. Poliuretany mają zazwyczaj dobrą odporność na promieniowanie UV. Z biegiem czasu materiał żółknie, a jego powierzchnia staje się nieco krucha. Powoduje to, między innymi, nieznaczne obniżenie właściwości mechanicznych. Stabilizację przed starzeniem można osiągnąć za pomocą stabilizatorów UV i/lub pigmentów barwiących.

Próżnia (podciśnienie)

Podczas testów podciśnieniowych węże były układane w zgięciu 90° przy zachowaniu minimalnego promienia zgięcia i poddawane ciśnieniu do momentu, gdy wykazywały oznaki wyboczenia lub załamania. Dopuszczalne podciśnienie w pracy ciągłej jest określane z uwzględnieniem standardowego współczynnika bezpieczeństwa.

Część ojciec/matka

W inżynierii przemysłowej terminy "części główne" i "części macierzyste" odnoszą się do relacji między komponentami w systemie produkcyjnym lub procesie produkcyjnym.

Części macierzyste to komponenty, które zostały już wyprodukowane na wcześniejszym etapie produkcji, a teraz służą jako podstawa do dalszych etapów produkcji. Części macierzyste są zwykle już ukończone i nie muszą być dalej przetwarzane, zanim będą mogły zostać wykorzystane w kolejnym etapie produkcji.

Z drugiej strony, części macierzyste to komponenty, które są produkowane dopiero na późniejszym etapie produkcji i są zależne od części macierzystych. Przed przejściem do kolejnego etapu produkcji, części macierzyste muszą zostać jeszcze obrobione lub zmontowane.

W270 (arkusz DVGW)

W Niemczech materiały i produkty mające kontakt z wodą pitną muszą być testowane pod kątem migracji substancji chemicznych i wzrostu mikroorganizmów, aby zapewnić ich bezpieczeństwo higieniczne. Wymagania te zostały opisane w arkuszu roboczym DVGW W270.

Grubość ścianki

Grubość ścianki to różnica między wewnętrznymi i zewnętrznymi wymiarami ścianek rury, obudowy, zbiornika ciśnieniowego lub innego pustego w środku elementu (np. węża).

Ważne: Informacje dotyczące grubości ścianek naszych węży odnoszą się do warstwy z tworzywa sztucznego i nie obejmują zewnętrznej spirali. Grubość ścianki jest mierzona w najcieńszym punkcie węża. Należy wziąć to pod uwagę podczas podłączania węża do maszyny, systemu lub innego elementu. W razie jakichkolwiek pytań nasz zespół ds. sprzedaży chętnie służy pomocą.

Plastyfikator

Plastyfikatory to substancje dodawane do tworzyw termoplastycznych w celu zwiększenia ich giętkości i elastyczności podczas użytkowania lub dalszego przetwarzania. Mają one kluczowe znaczenie dla właściwości funkcjonalnych wielu produktów z tworzyw sztucznych.

Wendel

Metalowy drut osadzony w ściance węża w formie spirali; zwykle stosowany w wężach ssących.

Próżnia (podciśnienie)

Podczas testów podciśnieniowych węże były układane w zgięciu 90° przy zachowaniu minimalnego promienia zgięcia i poddawane ciśnieniu do momentu, gdy wykazywały oznaki wyboczenia lub załamania. Dopuszczalne podciśnienie w pracy ciągłej jest określane z uwzględnieniem standardowego współczynnika bezpieczeństwa.

Wibracje

Jedną z zalet węży (np. w porównaniu do rur) jest to, że pochłaniają one wibracje.

Wytrzymałość na rozciąganie

Stosunek przekroju poprzecznego ciała do maksymalnego obciążenia, które materiał może przyjąć po rozciągnięciu bez zerwania.

Załącznik techniczny

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje techniczne dotyczące naszej oferty produktów w skrócie.

Załącznik techniczny

Abrieb

Unerwünschte Veränderung der Oberfläche durch Lostrennen kleiner Teilchen infolge mechanischer Beanspruchung. Diese Abnutzungsprozesse werden allgemein bei Kunststoffen (und bei vielen anderen Werkstoffen) als Verschleiß bezeichnet.

Abriebfestigkeit

Widerstandsfähigkeit des Schlauchs gegenüber Abrieb. Abriebfeste Schläuche verhindern den Verschleiß durch Abrieb und dienen hauptsächlich zur Beförderung von festen Stoffen wie Granulaten, Spänen aus Holz, Eisen oder Sand.

Additive

Additive – auch Hilfsstoffe oder Zusatzstoffe genannt – sind Stoffe, die einem Werkstoff (z.B. Kunststoff) in geringen Mengen zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu erreichen oder zu verbessern.

Flammschutzmittel-Additive beispielsweise sind Brandhemmer, die in brennbaren Stoffe als Zusatzstoffe eingearbeitet werden und so die Entflammbarkeit herabsetzen.

Adhäsiv

haftend, ohne mit der Klebefläche zu verschmelzen

Alterung

Zeitabhängige Veränderung eines Werkstoffs unter festgelegten Umgebungsbedingungen, die eine Verschlechterung (meistens) oder Verbesserung der Werkstoffeigenschaften bewirkt. Ursache sind häufig: Wärme, Licht, energiereiche Strahlung, Chemikalien, Wetter, Sauerstoff (Ozon), Weichmacherwanderung bei PVC usw.

 

Antistatikum

Mittel, das einem Formstoff beigefügt oder auf eine Produktoberfläche aufgebracht wird, um die Leitfähigkeit zu reduzieren.

Man unterscheidet:

Temporäre Antistatika sind grenzflächenaktive Substanzen, die über die Zeit aus dem Kunststoff an die Oberfläche migrieren und dort mithilfe der Luftfeuchtigkeit einen ableitfähigen Hydrophiliefilm ausbilden. Die hauptsächlich durch Reibung von Kunststoffen entstehende elektrostatische Aufladung kann schneller abgeleitet werden.

Permanente Antistatika haben anders als die temporären Antistatika keine Migrationsneigung. Die Antistatikwirkung bleibt über das ganze Produktleben lang erhalten und kann auch nicht mechanisch (z.B. durch Abwischen) vermindert werden.  Sie bilden eine selbstorganisierende, dynamische, geordnete Struktur in aus (dissipative Struktur), die wiederum die statische Aufladung ableitet. Im Gegensatz zu den temporären Antistatika ist die umgebende Luftfeuchte für die antistatische Wirksamkeit nahezu bedeutungslos.

Arbeitsdruck

Maximaler Druck, dem ein Schlauch ausgesetzt wird. Berücksichtigt auch kurzzeitige Druckspitzen, die im Betrieb auftreten können.

Arbeitstemperatur

Temperaturbereich der Anwendung. Kann sich auch auf die Temperatur des geförderten Fluids oder auf die Umgebungsbedingungen der eingesetzten Schlauchleitung beziehen.

ATEX

ATEX ist die Abkürzung für „Atmosphère Explosible“. Außerdem ist ATEX die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 2014/34/EU für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter Geräte und Schutzzaunsysteme (inkl. Komponenten). Sie erfasst alle elektrischen und mechanischen Geräte, die sich innerhalb von explosionsgefährdeten Umgebungen befinden.

Berstdruck

Druck, bei dem die Schlauchleitung platzt oder das Geflecht versagt. Dieser Druck wird in einer Laboranordnung bei 21 °C ermittelt, wobei der Schlauch gerade ausgerichtet sein muss. Der maximale Berstdruck ist dabei der höchste Druck, bei dem die Schlauchleitung eingesetzt wird. Bei diesem Wert müssen die Druckspitzen berücksichtigt werden, die im Betrieb auftreten können. Der Nennwert-Berstdruck dagegen wird unter Laborbedingungen gemessen.

Betriebsdruck

Maximaler Druck, dem ein Schlauch ausgesetzt wird. Berücksichtigt auch kurzzeitige Druckspitzen, die im Betrieb auftreten können. Die Festlegung des Betriebsdrucks erfolgt in Anlehnung an DIN EN ISO 7751.

BGI 739-2

Diese BG-Information (BGI) erläutert die wichtigsten Anforderungen an den Brand- und Explosionsschutz von Filteranlagen und Silos für Holzstaub, Holzspäne, Hackschnitzel - beginnend von der Absaugleitung der angeschlossenen Maschinen bis zum Materialeintrag in die Feuerungsanlage - und beschreibt die notwendigen Maßnahmen.

Unsere PU-Folienschläuche entsprechen den Auflagen der BGI 739-2 (herausgegeben von der BGHM Berufsgenossenschaft Holz und Metall)

Biegekraft

Kraft, die erforderlich ist, um eine Biegung um einen bestimmten Radius zu ermöglichen, und damit ein Maß für die Steifheit.

Biegeradius

Minimaler Radius, in dem ein Schlauch gebogen werden kann, ohne dass er geknickt, beschädigt oder seine Nutzungsdauer verkürzt wird. Der Radius eines gebogenen Abschnitts eines Schlauchs wird an der Mittellinie (R) des gekrümmten Bereichs gemessen. Der Biegeradius wird in mm angegeben.

Biegeradus, dynamisch
Kleinster Radius, bei dem ein Schlauch bei kontinuierlich-dynamischen Biegebewegungen ohne Knickbildung genutzt werden kann.

Biegeradius, statisch
Kleinster Radius, bei dem ein Schlauch bei dauerhaft statischer Biegung ohne Knickbildung genutzt werden kann.

 

Exkurs: Biegeflexibilität und Biegefestigkeit bei Schläuchen

Viele unserer Schläuche sind so biegsam und flexibel, dass sich mit ihnen ein Kreisbogen legen ließe, dessen innerer Durchmesser genau so groß wäre wie die Nennweite des Schlauches. Oder anders gesagt: Mindestbiegeradius multipliziert mit 2 gleich Nennweite des Schlauches („Faktor 2") oder auch „Nenner 2“ bei Biegeradius geteilt durch Nennweite. Ein solcher Schlauch wäre also flexibel genug, um einen Knoten hinein binden zu können. Es ließe sich eine Schlaufe legen, durch die der Schlauch „von der Dicke her“ gerade so hindurch passen würde. Je größer der Nenner, desto flexibler der Schlauch. Damit ergeben sich drei Flexibilitätsklassen:

 • sehr flexibel | Nenner >1
 • flexibel | Nenner >0,5 und <1
 • mäßig flexibel | Nenner <0,5

Manche Schlauchtypen sind besonders biegsam bzw. flexibel. Den Unterschied macht dabei die Wandstärke: Je dünner die Wand ist, desto biegsamer und flexibler ist der Schlauch. Für eine erste Orientierung zeigt sich dabei, bezogen auf die Bauart, folgendes Bild:

Jeder Schlauch sollte biegsam und gleichzeitig fest genug sein, dass er nicht abknickt. Statische Anwendungen stellen dabei andere Anforderungen an die Biegefestigkeit einer Schlauchleitung als dynamische Anwendungen. Bei einer Schlauchleitung, die von Fixpunkt zu Fixpunkt verlegt wird, sollte darauf geachtet werden, dass der Mindestbiegeradius nicht unterschritten wird, weil dies die Lebensdauer und die Belastbarkeit der Schlauchleitung negativ beeinträchtigt.

Bei einer dynamische Biegebeanspruchung, bei der sich der Schlauch fortlaufend verbiegt oder seine Position ändert, wirken andere Biegekräfte. In diesen Fällen sollte darauf geachtet werden, dass der Schlauch auch bei dynamischer Belastung seine Biegefestigkeit behält und z.B. dauerhafte Knickbewegungen gut verträgt. Aus Polyurethanen gefertigte Spiralschläuche zeichnen sich durch eine gute Biegefähigkeit und ein gutes Verformungsverhalten aus. Die Rückstellkraft nach Zusammendrücken oder Abknicken ist in der Regel gut.

 

CE-Kennzeichnung

Jedes Produkt, das unter eine EU-Richtlinie fällt, benötigt zwingend eine CE-Konformitätserklärung. Zu diesen Produkten gehören unter anderem Spielzeug, elektrische Geräte, persönliche Schutzausrüstungen und Messgeräte.

Chemikalienbeständigkeit

Die Eignung eines Schlauches wird wesentlich durch seine Beständigkeit gegenüber dem zu fördernden chemischen Produkt bestimmt. Siehe auch Liste Chemische Beständigkeit. Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste sind nur Richtwerte, die nur zeitlich eingeschränkt gewährleistet werden können.  

Compoundierung

Compoundierung (aus dem engl. Compound = Mischung) ist ein Begriff aus der Kunststofftechnik und beschreibt den Veredelungsprozess von Kunststoffen durch Beimischung von Zuschlagstoffen (Füllstoffe, Additive,...) zur gezielten Optimierung der Eigenschaftsprofile.

DIN

Deutsches Institut für Normung

DIN 2448

Gilt für nahtlose Stahlrohre und bezieht sich auf Maße und längenbezogene Massen.

DIN 3016-3

Halterungsschellen - Teil 3: Profilschellen und Kegelflansche (zurückgezogen) 

DIN 3017

Diese Norm ist anzuwenden für Schlauchschellen mit Schneckentrieb, die zur Befestigung von Schläuchen an mobilen und stationären Anlagen verwendet werden. 

DIN EN 1092-1

Diese Norm legt die Flanschtypen und ihre Dichtflächenformen, Maße, Toleranzen, Gewinde, Schraubengrößen, Oberflächenbeschaffenheit der Dichtflächen der Flanschverbindung, Kennzeichnung, Werkstoffe, Druck/Temperatur-Zuordnungen und ungefähre Flanschgewichte fest.
 

DIN 26057

Seit 2016 gilt in Deutschland die DIN 26057 für „Spiralschläuche hergestellt aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) mit Stahldraht Verstärkung für Granulate und Pulver.“ Die DIN-Norm 26057, an der wir maßgeblich mitgearbeitet haben, definiert die Anforderungen für Spiralschläuche aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), die mit Stahldrahtverstärkung versehen sind und eine gewellte Außenkontur haben. Diese Schläuche werden zum Fördern von Granulaten sowie pulverförmigen Stoffen, Stäuben und Schüttgütern verwendet. In der Norm sind die Bedingungen und der Ablauf für die Prüfung der Schläuche genauestens beschrieben und geregelt.

DIN 4102-B1

DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.

Nach DIN 4102-1 werden Baustoffe in die Klassen nicht brennbar (A1, A2) und brennbar (B1, B2, B3) eingeteilt:

 • A1: Baustoffe dieser Klasse sind nicht brennbar, enthalten keine brennbaren Bestandteile, keine Rauchentwicklung und kein brennendes Abtropfen, z. B. Beton, Ziegel oder Steinwolle.
 • A2: Baustoffe dieser Klasse sind nicht brennbar, dürfen aber gewisse Anteile brennbarer Bestandteile enthalten, keine Rauchentwicklung und kein brennendes Abtropfen, z. B. Gipskarton glatt
 • B1: Baustoffe dieser Klasse sind schwer entflammbar und dürfen nach Entfernen einer Zündquelle nicht selbstständig weiterbrennen, z. B. Gipskarton gelocht oder Holzwolle-Leichtbauplatten.
 • B2: Baustoffe dieser Klasse sind normal entflammbar, die Entzündbarkeit muss bei einer Kanten- oder Flächenbeflammung mit kleiner Flamme auf ein in der DIN vorgegebenes Maß beschränkt bleiben, z. B. Holz- und Holzwerkstoffe
 • B3: Baustoffe dieser Klasse sind leicht entflammbar und dürfen in Gebäuden nur als sogenannte Verbundwerkstoffe eingesetzt werden, d. h. wenn diese mit anderen Baustoffen so verbunden werden, dass sie nicht mehr leicht entflammbar sind, z. B. Papier oder Stroh.

DIN ISO 4649

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Abriebwiderstandes mit einem Gerät mit rotierender Zylindertrommel (ISO 4649:2017)

DIN 11851 Milchrohrverschraubung

Diese Norm gilt für Rohrverschraubungen aus nichtrostendem Stahl zum Einwalzen oder zum Anschweißen für Rohrleitungssysteme in der Lebensmittelindustrie.

DIN EN 13180

Diese Norm gilt für alle flexiblen Luftleitungen. Sie legt Anforderungen und Prüfverfahren für die technischen Kennwerte flexibler Luftleitungen fest, die in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet werden. Bei Maßen und Toleranzen erfüllt z. B. unser Master-VENT 2 die Anforderungen dieser Norm. 

DIN EN 14420

Bei uns finden Sie Schlauchverschraubungen nach EN 14420 für den sicheren Einband mit Klemmschalen aus Messing, Edelstahl oder Aluminium. Schlauchverschraubungen nach EN 14420 sind sichere und hochwertige Verbindungen zwischen Schlauch und Anlage und dabei in fast allen Industriebereichen einsetzbar.

DIN 32676 Clampverbindung

Clampdichtungen nach DIN 32676 Standard. Clampdichtungen, auch bekannt unter dem Begriff Tri-Clampdichtungen, sind aseptische Dichtungen, die in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie für den Einsatz als Clampverbindungen (Klemmverbindungen) weit verbreitet sind.

DN

Nennweite DN (franz. Diamètre Nominal) - siehe auch Nennweite

Dorn

Rundprofil, das bei Herstellung und Vulkanisierung zur Größenbestimmung und Stützung der Schläuche verwendet wird. Kann starr (Kohlenstoffstahl oder Edelstahl) oder biegsam (Gummi oder Kunststoff) ausgeführt sein.

Druck

Exkurs: Druckfestigkeit bei Schläuchen

Unsere Schläuche sind sowohl für einen drucklosen Betrieb als auch für einen druckbeaufschlagten Betrieb ausgelegt, z.B. für die aspirative und pneumatische Förderung nicht brennbarer Stäube und Schüttgüter. Einzelne schwere Schläuche können mit einem Arbeitsdruck von bis zu 4 bar betrieben werden (bei Nennweite 100). Verglichen mit einem Druckluftnetz mit einem Betriebsdruck von z.B. 6 bar scheint das nicht sehr viel zu sein. Doch ein solcher Vergleich ist unzulässig, weil eine fest installiertes Rohrleitungsnetz andere Anforderungen erfüllen muss als eine flexible Schlauchleitung. Die Druckbeständigkeit für ein Rohr bleibt innerhalb bestimmter Nennweiten immer gleich. Bei Schläuchen aus thermoplastischen Kunststoffen oder Gewebe ist das anders. Hier sind Druck (Arbeitsdruck und Unterdruck) und Nennweite zwei negativ voneinander abhängige Parameter. Je größer die Nennweite, desto mehr nimmt die Druckfestigkeit ab.

Da wir, je nach Bauart bzw. Konstruktion, Schläuche mit größerer oder geringerer Wandstärke fertigen, gibt es Schlauchtypen, die bauartbedingt besonders druckbeständig sind - bezogen gleichermaßen auf Arbeitsdruck und Unterdruck. Die Wandstärke macht hier den Unterschied: Je stärker die Wand ist, desto druckfester ist der Schlauch.

Für eine erste Orientierung zeigt sich dabei - bezogen auf die Konstruktion - folgendes Bild:

Einlage

Schläuche mit Einlage können aus zwei Kunststofflagen (eine innen, eine außen) hergestellt werden, die durch eine verstärkende Drahteinlage getrennt sind. Ein Schlauch ohne Einlage besteht aus zwei Kunststofflagen ohne zusätzliches Material dazwischen.

Elastizität

Fähigkeit eines Körpers, nach einer Dehnung, Kompression oder Verformung seine ursprüngliche Form und Größe wieder einzunehmen.

 

Elastomere

Material, das sich bei Raumtemperatur unter geringer Belastung dehnt, seine Länge verdoppelt und bei Entlastung rasch wieder seine ursprüngliche Länge einnimmt. Elastomere sind formfeste, aber elastisch verformbare Kunststoffe, die wieder in ihre ursprüngliche, unverformte Gestalt zurückfinden können.

EN

Kennzeichnung für Dokumente, die von einer der drei anerkannten europäischen Normungsorganisationen CEN, CENELEC oder ETSI genehmigt wurden.

Ermüdung

Statisch unkritische Belastungen führen durch ständige Einwirkung auf das Material zu Funktionsuntüchtigkeit, der so genannten Ermüdungsrissbildung.
In schweren Fällen kann die stetige Belastung sogar zu einem Totalausfall des Materials führen.

EVA

Copolymer, ASTM-Bezeichnung für Ethylenvinylacetat.

Extrusion

Fertigungsverfahren, bei dem verdichteter Kunststoff kontinuierlich durch eine Düse gedrückt wird.

EX-Zonen

EX-Zonen sind explosionsgefährdete Bereiche. Es sind Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Das Explosionsrisiko ist insbesondere dort gegeben, wo explosionsgefährliche Stoffe wie Stäube oder Flüssigkeiten hergestellt, verarbeitet, transportiert oder gelagert werden.

FDA

U.S. Food and Drug Administration- die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde in den USA

Flammschutzmittel

Flammschutzmittel (oder Brandhemmer) sind Stoffe, welche die Ausbreitung von Bränden einschränken, verlangsamen oder verhindern sollen.

Prinzipiell unterscheidet man vier Typen von Flammschutzmitteln: Additive Flammschutzmittel, reaktive Flammschutzmittel, Inhärenter Flammschutz und Coating.

 

Flexibilität

Erforderlicher Kraftaufwand zur Erzielung des minimalen Biegeradius (je größer der Kraftaufwand, desto geringer die Flexibilität). Im Gegensatz zur Rohren sind Schläuche in jeder Hinsicht flexibel.

Gasdurchlässigkeit

EG 2023/2006

Die Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 definiert die "Gute Herstellungspraxis" (engl. Good Manufacturing Practice GMP)  für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Granulat

Kunststoffgranulat ist die typische Lieferform von thermoplastischen Kunststoffen der Rohstoffhersteller für die kunststoffverarbeitende Industrie.

Exkurs: Gewicht bei Schläuchen

Das Gewicht einer flexiblen Schlauchleitung wird maßgeblich durch Bauart und Werkstoff bestimmt. Ganz allgemein gilt, dass einwandige Schläuche weniger wiegen als mehrlagige und Gewebeschläuche leichter sind als Metallschläuche (bei gleicher Nennweite). Ohne einen passenden Vergleichsmaßstab lässt sich also nicht sagen, ob ein Schlauch nun leicht oder schwer ist.

Um einen solchen Maßstab zu etablieren, haben wir eine Vergleichsgruppe aus sechs Produkten verschiedener Hersteller gebildet. Dazu haben wir spiralverstärkte Gummischläuche mit einfacher Wand und ohne nennenswerte Gewebeverstärkung, also eher "leichte" Gummischläuche, ausgewählt. Das gemittelte Gewicht dieser sechs Schläuche beträgt 2,89 kg (bei Nennweite 100). Verglichen mit diesem Wert haben gut 90% unserer Schläuche ein (deutlich) geringeres Gewicht (bezogen auf Nennweite 100 und die gesamte Produktpalette). Unsere Schläuche können dabei einer der drei Gewichtsklassen zugeordnet werden

* sehr leicht (DN 100 von 0,17 kg bis 1,37 kg)
* leicht (DN 100 von 1,38 kg bis 2,58 kg)
* mäßig leicht (DN 100 von 2,59 kg bis 3,80 Kg)

Sobald das Gewicht größer als etwa 2,6 kg ist (bei Nennweite 100) sprechen wir auch von (sehr) schweren Schläuchen. Alles darunter sind für uns leichte bis sehr leichte Schläuche. Nicht nur unsere aus Polyurethan gefertigen Schläuche weisen dabei trotz ihres geringen Gewichts im Allgemeinen sehr gute mechanische Eigenschaften auf. Gerade Schläuche aus Polyurethan vertragen hohe Zug- und Druckbelastungen. Zu den eher schweren Schläuchen zählen wir die Typen Master-PUR HX, Polderflex, Master-PUR Inline und Master-PUR Performance. 

Halogene

Zur Gruppe der Halogene zählen Fluor, Chlor, Brom, Iod, Astat und Tenness.

Diese Nichtmetalle sind im elementaren Zustand sehr reaktionsfreudig (Fluor kann unter Feuererscheinung reagieren), farbig und reagieren mit Metallen zu Salzen (Namensherkunft) und mit Wasserstoff unter Normalbedingung zu Halogenwasserstoffen (gasförmige, einprotonige Säuren). Halogenhaltige Produkte setzen im Brandfall korrosive Gase frei, die in Verbindung mit Feuchtigkeit Salzsäure bilden können. Als elektrisch leitfähige Substanz kann Salzsäure Kurzschlüsse verursachen und Geräte zerstören.

Härte

Die Härte ist eine wichtige Materialeigenschaft von Schläuchen. Sie beschreibt den mechanischen Widerstand eines Werkstoffs gegen das Eindringen eines härteren Körpers. Die Härte wird am relativen Widerstand des Werkstoffs gegenüber einem Eindringkörper gemessen. Je höher der Betrag, desto härter der Werkstoff.

Es existieren verschiedene Härteprüfverfahren. Bei kautschukartigen Stoffen erfolgt die Bestimmung der Shore-Härte nach DIN 53 505. Eine Nadel (Kegelstumpf bei Shore A und Kegel bei Shore D) wird mit einer bestimmten Federspannung in die Probe gedrückt. Die Eindringtiefe ist ein Maß für Härte (Skalenbereich 0 bis 100 in Shore).

Hinterwanderung

Bei Clampverbindungen sollte man darauf achten, dass an der Dichtung ein ausreichender Anpressdruck anliegt. Im Falle einer zu starken Verpressung oder falscher Montage droht allerdings die Gefahr, dass das Medium an der Dichtung vorbei wandert (so genannte Hinterwanderung).

Hydrolysebeständigkeit

Die Hydrolyse wird oft unterschätzt, führt aber zu irreversiblen Schäden an Kunststoffen, die keine Beständigkeit aufweisen. Bei der Hydrolyse tritt die Schädigung durch eine irreversible Aufspaltung der Molekularketten ein. Ursache können längere Lagerung in warmem Wasser, Sattdampf oder schlicht tropisches Klima sein. Hydrolyse kann aber auch bei idealen klimatischen Bedingungen zur Aufspaltung der Molekülketten im Kunststoff führen. Diese verursacht wie bei dem Mikroben-Befall den Abbau der mechanischen Festigkeit des Materials und führt zur endgültigen Zerstörung des Materials. Auch wird das Produkt oftmals schon nach kurzer Zeit unbrauchbar.

Kaschieren

Aufbringen einer Deckschicht mit besonderen Eigenschaften auf Folien oder Platten sowie das
Aufbringen von Folien auf Gewebebahnen.

Knickempfindlichkeit

Es ist immer darauf zu achten, dass der kleinste im Betrieb vorkommende Biegeradius über dem Mindestbiegeradius des jeweiligen Schlauches liegt. Wird der minimale Biegeradius unterschritten, kann der Schlauch knicken und sich im Querschnitt verengen oder sogar platt gedrückt werden. Dadurch kann es zu einer übermäßigen Beanspruchung oder Verdrehung der Einlagen kommen.

Leitfähigkeit

Leitfähigkeit bezieht sich auf die elektrischen Eigenschaften der Materialien, aus denen sich der Schlauch zusammensetzt, in der Regel die Schlauchseele, die Schichten und/oder das Material der Schlauchdecke. Leitfähigkeit wird in MOhm gemessen. Leitfähige Schläuche werden in dort eingesetzt, wo das zu transportierende Material statische Aufladung erzeugen kann. Diese Schläuche leiten durch das Gummimaterial statische Elektrizität zu den Schlauchenden ab, sofern das richtige Kupplungsmaterial verwendet wird.

KTW / TPE-Übergangsempfehlung

In der KTW ("Kunststoff-Trinkwasser")-Leitlinie sind die Prüfverfahren für Trinkwasserschläuche (KTW-Schläuche) beschrieben. Damit ein Trinkwasserschlauch die KTW-Zulassung erhält, muss dieser eine Reihe an Testverfahren durchlaufen, die von einem akkreditierten Prüflabor durchgeführt werden müssen.

In der TPE-Übergangsempfehlung ist die vorläufige trinkwasserhygienische Beurteilung von Produkten aus Thermoplastischen Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser definiert.

Unser TPE-Folienschlauch für Trinkwasseranwendungen, der Master H2O, ist nach KTW/TPE Übergangsempfehlung und W270 zertifiziert für den Transport von Trinkwasser bis +60°C geeignet.

Medium

Das Medium ist die Substanz oder das Material, das durch den Schlauch geleitet wird. Dies kann beispielsweise Wasser, Luft, Öl, Gas, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten oder Gase sein, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Das Medium kann auch spezifische Eigenschaften aufweisen, die bei der Auswahl des richtigen Schlauchs berücksichtigt werden müssen, wie z. B. Temperaturbereich, Druck oder chemische Beständigkeit.

Mikrobenbeständigkeit

Die Mikrobenbeständigkeit wird oft unterschätzt, führt aber zu irreversiblen Schäden an Kunststoffen, die keine Beständigkeit aufweisen. Verursacher sind Mikroben, winzig kleine Mikroorganismen, die im Boden, im Wasser und in der Luft vorkommen. Kommt es zu idealen klimatischen Bedingungen durch Wärme und Feuchtigkeit sind diese kleinen Organismen in der Lange, einige Kunststoffe so zu schädigen, dass es zu Eigenschaftsveränderungen des Materials kommt. Zuerst sind leichte Farbveränderungen am Produkt sichtbar. Dann entstehen kleine Risse in der Oberfläche, wodurch es den Mikroben möglich wird, noch tiefer in das Produkt einzudringen. Im Zuge dieser Schädigung treten Erscheinungsbilder wie Festigkeitsverlust sowie Versprödung auf. Der Schlauch wird unbrauchbar – oftmals schon nach kurzer Zeit.

Mutter-/Vaterteil

In der Industrietechnik beziehen sich die Begriffe "Mutterteile" und "Vaterteile" auf die Beziehung zwischen Bauteilen in einer Produktionsanlage oder einem Fertigungsprozess.

Mutterteile sind Bauteile, die bereits in einem früheren Fertigungsschritt hergestellt wurden und nun als Basis für weitere Fertigungsschritte dienen. Mutterteile sind in der Regel bereits fertig bearbeitet und müssen nicht weiter verarbeitet werden, bevor sie in die nächste Fertigungsstufe eingesetzt werden können.

Vaterteile hingegen sind Bauteile, die erst in einem späteren Fertigungsschritt hergestellt werden und von den Mutterteilen abhängig sind. Vaterteile müssen noch bearbeitet oder montiert werden, bevor sie in die nächste Fertigungsstufe übergehen können.

Nennweite

Als Nennweite bezeichnet man den inneren Durchmesser einer Schlauchleitung. Angegeben wird die Nennweite gemäß EN ISO 6708 durch die Bezeichnung „DN“, gefolgt von einer (ungefähr) dem Innendurchmesser in Millimetern entsprechenden Zahl.

Ozonbeständigkeit

Widerstandsfähigkeit gegenüber den schädlichen Auswirkungen von Ozon, Polyurethane haben generell eine gute Ozonbeständigkeit

Permeation

physikalische Einwirkung, wenn Durchflussstoffe bzw. einzelne Bestandteile in den Werkstoff eindringen 

Der Permeationskoeffizient ist eine Stoffkonstante, die angibt, welches Gasvolumen bei einer gegebenen Partialdruckdifferenz in einer bestimmten Zeit durch einen Probekörper bekannter Fläche und Dicke hindurchtritt. Er ist abhängig von der Temperatur und wird nach DIN 53536 ermittelt.

Platzdruck

Als Platzdruck wird der Druck bezeichnet, bei dem der Schlauch zerstört wird. Der Platzdruck dient zur Festlegung des Betriebsdruckes unter Berücksichtigung der allgemein üblichen Sicherheitsfaktoren. Die Festlegung des Platzdruckes erfolgt in Anlehnung an DIN EN ISO 7751.

Prüfdruck

Maximaler Druck, den ein Schlauch ohne Verformung der Wellungen sowie ohne Überschreiten von 50 % des Berstdrucks erträgt. Beim Prüfdruck darf der Schlauch keine Leckagen und dauerhafte Verformungen zeigen. Die Festlegung des Prüfdrucks erfolgt in Anlehnung an DIN EN ISO 7751.

Quellung

Aufnahme von flüssigen oder gasförmigen Stoffen in Feststoffe, ohne dass zwischen diesen eine chemische Reaktion abläuft. Folgen sind eine Volumen- und Gewichtszunahme in Verbindung mit einer entsprechenden Abnahme der mechanischen Werte. Nach Abdampfen des eingedrungenen Stoffs und dem damit verbundenen Rückgang der Quellung werden die ursprünglichen Eigenschaften des Produkts nahezu wieder erreicht. Die Quellung ist damit ein reversibler Vorgang.

REACH

Die EU-Chemikalienverordnung REACH (EG) 1907/2006 dient als europäisch einheitliches System zur Registrierung (“ Registration”), Bewertung (“ Evaluation”) und Zulassung (“ Authorisation”) von Chemikalien. Als zuständige Behörde kontrolliert und überwacht die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) Akteure bei der Umsetzung der Verordnung. Mehr Informationen zu REACH finden Sie hier.

 

Rückstellvermögen

Das Rückstellvermögen ist die Eigenschaft eines Dichtstoffes, die ursprüngliche Form und die ursprünglichen Maße ganz oder teilweise wieder anzunehmen, nachdem einwirkende Kräfte aufgehoben wurden, welche die Verformung verursacht haben.

Reibung

Kraft, die der relativen Bewegung zweier einander berührender Körper entgegenwirkt.

Scheiteldruckfestigkeit

Unter Scheiteldruckfestigkeit versteht man den Widerstand gegen das Zusammendrücken von Saug- und Druckschläuchen durch äußere, im Scheitel aufgebrachte Last.

Shore-Härte

Benannt nach ihrem Erfinder, Albert Ferdinand Shore, bietet die Shore-Härte verschiedene Skalen zur Messung der Festigkeit verschiedener Materialien. Die Shore-Härte, entweder nach der Shore-A- oder der Shore-D-Skala, ist die bevorzugte Methode für Kautschuk und thermoplastische Elastomere - und wird auch häufig für "weichere" Kunststoffe wie Polyolefine oder Fluorpolymere verwendet. Die Shore A-Skala wird für "weichere" Gummis verwendet, während die Shore D-Skala üblicherweise für "härtere" Gummis verwendet wird. Die Shore-Härte wird mit einem Gerät gemessen, das als Durometer bezeichnet wird.

Strömungsprofil

Das Strömungsprofil ist ein Begriff der Fluidmechanik, insbesondere der Durchflussmesstechnik. Es bezeichnet die ortsabhängige Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit im Querschnitt einer Strömung.

Temperaturbereich

Angabe des Bereichs, in dem sich die Medientemperatur bewegen kann.

 

Exkurs: Temperaturbereich bei Schläuchen

Alle unsere Schläuche sind für einen bestimmten Temperaturbereich ausgelegt. Bei der Auswahl eines Schlauches sollten Sie auf zwei Aspekte achten: auf die Umgebungstemperatur außerhalb des Schlauchs und auf die Temperatur des transportierten Mediums.

Jeder Werkstoff behält seine spezifischen Eigenschaften nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs, der durch bestimmte Materialgrenzen weitgehend festgelegt ist. Außerhalb dieser Temperaturspanne ändern sich die Eigenschaften eines Werkstoffs so stark, dass dieser nicht mehr für seine ursprünglichen Anwendungen geeignet ist. Dabei kann ein Werkstoff kurzzeitig auch höheren Temperaturen ausgesetzt sein (kurzfristiges Temperaturmaximum). Die Angabe „kurzfristig bis ... °C“ z.B. bezieht sich je nach Material auf einen Temperaturimpuls von 10 bis 20 Sekunden, wobei an dem Produkt keine gravierenden Schäden hervorgerufen werden. Werden Schlauchleitungen außerhalb ihres zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt, so ist mit einer deutlichen Verkürzung der Lebensdauer zu rechnen.

Die von uns verarbeiteten Polyurethane sind für einen Temperaturbereich von -40°C bis +90°C ausgelegt. Kurzzeitig ist eine Temperaturbeanspruchung bis +125°C möglich. Polyurethan wird bei tiefen Temperaturen zunehmend härter, versprödet aber im Gegensatz zu vielen anderen Kunststoffen nicht. 

Neben thermoplastischen Kunststoffen nutzen wir für die Fertigung unserer Spiralschläuche auch Hochtemperaturwerkstoffe, wie beschichtetes Glasfaser- oder Polyestergewebe. Diese Schläuche sind für Temperaturbereiche bis +1.100°C ausgelegt.

Torsionsempfindlichkeit

Torsion ist ein Begriff aus der Mechanik und beschreibt die Verdrehung eines Körpers, die durch die Wirkung eines Torsionsmoments entsteht. Bei der Torsion wird ein Drehmoment in Richtung der Schwerachse aufgebracht – das Bauteil (z.B. Träger, Stab) wird dabei verdreht. Man findet diese Belastung typischer Weise bei Wellen.

Totraum-frei

Der Schadraum (auch schädlicher Raum oder Totraum) ist ein unerwünschtes Volumen innerhalb von Armaturen oder Maschinen, die ein Medium enthalten.

Umgebungstemperatur

Temperatur der Atmosphäre oder des Mediums in der direkten Umgebung eines im Betrieb befindlichen Schlauchs.

Unterdruck (Vakuum)

Die Festlegung der Unterdruckangaben für Masterflex-Schläuche erfolgt in Anlehnung an DIN 20024, Punkt 15.

UV-Strahlung

Kunststoffe können, je nach Dauer und Intensität, durch die Einwirkung von UV-Strahlung chemisch abgebaut werden (Alterung). Polyurethane haben allgemein eine gute UV-Beständigkeit. Im Laufe der Zeit findet dann eine Vergilbung des Werkstoffs statt, es kommt zu einer leichten Oberflächenversprödung. Die Folge ist u. a. ein geringes Absinken der mechanischen Eigenschaftswerte. Mit Hilfe von UV-Stabilisatoren und/oder durch Farbpigmentierung kann eine Stabilisierung gegen Alterung erreicht werden.

Vakuum (Unterdruck)

Bei den Unterdruckprüfungen wurden die Schläuche in einem 90°-Bogen unter Einhaltung des Mindestbiegeradius verlegt und so weit mit Unterdruck beaufschlagt, bis sie Anzeichen von Einbuchtungen oder Zusammenfall zeigten. Unter Berücksichtigung eines allgemein üblichen Sicherheitsfaktors erfolgt die Bestimmung des zulässigen Unterdrucks im Dauerbetrieb.

Vater-/Mutterteil

In der Industrietechnik beziehen sich die Begriffe "Mutterteile" und "Vaterteile" auf die Beziehung zwischen Bauteilen in einer Produktionsanlage oder einem Fertigungsprozess.

Mutterteile sind Bauteile, die bereits in einem früheren Fertigungsschritt hergestellt wurden und nun als Basis für weitere Fertigungsschritte dienen. Mutterteile sind in der Regel bereits fertig bearbeitet und müssen nicht weiter verarbeitet werden, bevor sie in die nächste Fertigungsstufe eingesetzt werden können.

Vaterteile hingegen sind Bauteile, die erst in einem späteren Fertigungsschritt hergestellt werden und von den Mutterteilen abhängig sind. Vaterteile müssen noch bearbeitet oder montiert werden, bevor sie in die nächste Fertigungsstufe übergehen können.

W270 (DVGW Arbeitsblatt)

In Deutschland müssen für die hygienische Unbedenklichkeit Werkstoffe und Produkte, die in Kontakt mit Trinkwasser stehen, im Hinblick auf die Migration chemischer Substanzen und das Wachstum von Mikroorganismen geprüft werden. Diese Anforderungen werden in dem DVGW Arbeitsblatt W270 beschrieben. 

Wandstärke

Als Wandstärke bezeichnet man die Differenz der inneren und der äußeren Abmessungen der Wände eines Rohres, Gehäuses, eines Druckbehälters oder eines anderen Hohlkörpers (z.B. eines Schlauches). 

Wichtig: Die Angaben zur Wandstärke unserer Schläuche beziehen sich auf die Kunststoffschicht und beinhalten nicht die Außenspirale. Die Wandstärke wird an der  dünnsten Stelle des Schläuches gemessen. Beachten Sie dies bitte beim Anschließen des Schlauches an eine Maschine, Anlage oder andere Komponente. Bei Fragen dazu hilft Ihnen unser Vertriebsteam gern weiter. 

Weichmacher

Weichmacher sind Stoffe, die thermoplastischen Kunststoffen zugesetzt werden, um diese geschmeidiger und elastischer im Gebrauch oder der weiteren Verarbeitung zu machen. Sie sind für die funktionalen Eigenschaften vieler Kunststoffprodukte entscheidend.

Wendel

Metalldraht, der wendelförmig in die Schlauchwand eingebettet ist; wird in der Regel in Saugschläuchen verwendet.

Vakuum (Unterdruck)

Bei den Unterdruckprüfungen wurden die Schläuche in einem 90°-Bogen unter Einhaltung des Mindestbiegeradius verlegt und so weit mit Unterdruck beaufschlagt, bis sie Anzeichen von Einbuchtungen oder Zusammenfall zeigten. Unter Berücksichtigung eines allgemein üblichen Sicherheitsfaktors erfolgt die Bestimmung des zulässigen Unterdrucks im Dauerbetrieb.

Vibration

Ein Vorteil von Schläuchen (z.B. gegenüber Rohren) ist es, dass sie Vibrationen absorbieren.

Zugfestigkeit

Verhältnis des Querschnitts eines Körpers zur maximalen Belastung, die der Werkstoff bei Dehnung ohne zu brechen aufnehmen kann.

Technischer Appendix

Hier finden Sie alle technischen Informationen rund um unser Produktsortiment auf einen Blick.

Technischer Appendix