MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Polityka prywatności Masterflex SE

Wprowadzenie

Tutaj znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące ochrony danych i RODO w odniesieniu do strony internetowej naszej firmy.

Dziękujemy za zainteresowanie korzystaniem z naszej strony internetowej. Ochrona danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem. Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących użytkownikom podczas korzystania z naszej witryny internetowej.

W trakcie dalszego rozwoju naszej strony internetowej i wdrażania nowych wymogów prawnych, nowych technologii lub w celu poprawy naszych usług dla Ciebie, zmiany w niniejszej polityce prywatności mogą okazać się konieczne. W związku z tym zalecamy okresowe ponowne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności.

Tutaj znajdują się również nasze oddzielne informacje o ochronie danych dla klientów i zainteresowanych stron:

Informacje o ochronie danych dla klientów i zainteresowanych stron

Polityka prywatności

Stan na październik 2023 r.

1 Nazwa i adres administratora danych

2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

3 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

4 Prawa osoby, której dane dotyczą

5 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

6 Korzystanie z plików cookie

7 Kontakt e-mail

8 Formularz kontaktowy

9 Korzystanie z obecności firmy w sieciach społecznościowych

10 Korzystanie z obecności firmy w sieciach profesjonalnych

11 Hosting

12 Sieci dostarczania treści

13 Używane wtyczki i narzędzia

 

1 Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych jest

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Niemcy
+49 209 97077 0
datenschutz.masterflex@masterflexgroup.com
www.masterflex.de

2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 Monachium
Niemcy
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

3 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3.3 Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4 Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on następujące prawa jako osoba, której dane dotyczą:

 • prawo do informacji o przetwarzanych danych oraz do ich kopii,
 • prawo do sprostowania, jeśli przetwarzamy nieprawidłowe dane dotyczące użytkownika
 • prawo do usunięcia danych, chyba że mają zastosowanie wyjątki dotyczące powodów, dla których nadal przechowujemy dane, np. obowiązki przechowywania lub okresy przedawnienia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w interesie publicznym lub w uzasadnionym interesie,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli użytkownik uważa, że nie przetwarzamy jego danych we właściwy sposób. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii jest odpowiedzialny za naszą firmę. Jeśli jednak użytkownik znajduje się w innym kraju związkowym lub poza Niemcami, może również skontaktować się z tamtejszym organem ochrony danych.

5 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp. Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

5.2 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

5.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w celach przetwarzania danych wymienionych w punkcie 5.2.

5.4 Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta uzyskującego dostęp.

5.5 Możliwość sprzeciwu

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Użytkownik może się temu sprzeciwić. To, czy sprzeciw jest skuteczny, musi zostać ustalone w ramach wyważenia interesów. W tym celu należy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres datenschutz.masterflex@masterflexgroup.com.

6 Korzystanie z plików cookie

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony. W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane

 • Informacje dotyczące logowania
 • Ustawienia plików cookie
 • Warunki wyszukiwania
 • Inne informacje wymagane do udostępnienia strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane przy użyciu technicznych środków ostrożności. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają nam analizowanie zachowania użytkowników podczas surfowania. Następujące dane są przechowywane i przesyłane w analitycznych plikach cookie

 • Zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej
 • Inne informacje wykorzystywane do celów marketingowych

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z analitycznych plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności w sekcji "Stosowane wtyczki i narzędzia".

6.2 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony. Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Analityczne pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę.

6.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przechowywania analitycznych plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika jest zgoda użytkownika zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (TTDSG). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu analitycznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przechowywania niezbędnych plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika jest § 25 ust. 1 pkt 2 TTDSG. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

6.4 Opcje sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego na naszą stronę internetową. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie. Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub nowszej, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawiane w celu zapobiegania środkom śledzenia.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie stron trzecich na swoim komputerze, korzystając z funkcji "Nie śledź" w przeglądarce obsługującej tę funkcję, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce program blokujący skrypty, taki jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).

Użytkownik ma również możliwość wyboru i dezaktywacji różnych znaczników/narzędzi śledzących/analizujących na tej stronie w ustawieniach ochrony danych. Aby to zrobić, kliknij ikonę odcisku palca w lewym dolnym rogu ekranu.

7 Kontakt e-mail

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail będą przechowywane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

7.2 Cel przetwarzania danych

Jeśli kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

7.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.4 Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowę uznaje się za zakończoną, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

7.5 Opcje sprzeciwu i anulowania

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz.masterflex@masterflexgroup.com, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

8 Formularz kontaktowy

8.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych zostaną przesłane do nas i zapisane. Następujące dane są przechowywane podczas wysyłania wiadomości:

 • służbowy adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Numer telefonu
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina kontaktu

8.2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu lub nawiązania stosunku umownego. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

8.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

8.4 Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a ustawowe okresy przechowywania nie będą już wymagać ich przechowywania.

8.5 Możliwość sprzeciwu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz.masterflex@masterflexgroup.com, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

9 Korzystanie z obecności firmy w sieciach społecznościowych

Korzystanie z platform mediów społecznościowych z lokalizacjami serwerów w USA może skutkować przetwarzaniem danych osobowych poza UE. W celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, dane są przekazywane i przetwarzane przez operatorów mediów społecznościowych poza UE na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 i nast. RODO, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

9.1 Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Udostępniamy informacje na naszej stronie firmowej i oferujemy użytkownikom Twittera możliwość komunikacji. Jeśli użytkownik wykona działanie na naszej stronie firmowej na Twitterze (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może upublicznić dane osobowe (np. prawdziwe imię i nazwisko lub zdjęcie z profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmy współodpowiedzialne za obecność firmy na Twitterze, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych użytkownika. Obecność naszej firmy w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. Publikacje na stronie internetowej firmy mogą zawierać następujące treści

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • konkursy
 • reklama
 • kontakt z klientem

Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe za pośrednictwem aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Dane generowane przez stronę internetową firmy nie są przechowywane w naszych własnych systemach. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez niego z naszej obecności na Twitterze, i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z sekcją 4 niniejszej polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres datenschutz.masterflex@masterflexgroup.com.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Twittera i odpowiednich opcji sprzeciwu można znaleźć tutaj: https://twitter.com/de/privacy.

9.2 YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia

Na stronie internetowej naszej firmy udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Jeśli użytkownik wykona działanie na naszej stronie firmowej YouTube (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może upublicznić dane osobowe (np. swoje prawdziwe imię i nazwisko lub zdjęcie z profilu użytkownika). Obecność naszej firmy w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności wykorzystujemy obecność naszej firmy do dostarczania informacji o produktach i usługach.

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy również filmy wideo z serwisu YouTube, aby zwiększyć przyjazność dla użytkownika. Filmy są osadzone w taki sposób, że widoczny jest tylko obraz podglądu filmu, a YouTube nie ustawia żadnych plików cookie. Jeśli użytkownik kliknie obraz podglądu filmu YouTube, zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę YouTube w nowej karcie, gdzie nie są ustawiane żadne pliki cookie (youtube-nocookie.com). Nie można wykluczyć, że YouTube zmieni to w przyszłości i nadal będzie ustawiać pliki cookie. Będziemy regularnie sprawdzać tę sytuację, biorąc pod uwagę proporcjonalność i stosowność. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube podczas wizyty, Google może przypisać wizytę na stronie do tego konta. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do Google i tam przechowywane.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, które gromadzimy w kontekście korzystania przez niego z naszej obecności korporacyjnej w serwisie YouTube, i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z sekcją 4 niniejszej polityki prywatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube i odpowiednich opcji sprzeciwu można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

10 Korzystanie z obecności firmy w sieciach zawodowych

10.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z opcji obecności firmy w sieciach profesjonalnych. Utrzymujemy obecność firmy w następujących sieciach zawodowych

 • LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
 • XING: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji. Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania podań o pracę, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania pracowników. Nie posiadamy informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników przez spółki współodpowiedzialne za witrynę internetową firmy.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności

Korzystając z LinkedIn z lokalizacjami serwerów w USA, dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE. Aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, dane są przekazywane i przetwarzane przez LinkedIn poza UE na podstawie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 i nast. RODO, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Jeśli użytkownik wykonuje działania na stronie internetowej naszej firmy (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może upublicznić dane osobowe (np. wyraźne imię i nazwisko lub zdjęcie w profilu użytkownika).

10.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w związku z korzystaniem ze strony internetowej naszej firmy jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

10.3 Cel przetwarzania danych

Celem naszej firmowej strony internetowej jest informowanie użytkowników o naszych produktach i usługach. Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe za pośrednictwem działań.

10.4 Okres przechowywania danych

Przechowujemy działania i dane osobowe użytkownika opublikowane za pośrednictwem strony internetowej naszej firmy do momentu wycofania przez niego zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.

10.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez niego ze strony internetowej naszej firmy, i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z sekcją 4 niniejszej polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres datenschutz.masterflex@masterflexgroup.com. Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usunięcia danych można znaleźć tutaj:

11 Hosting

Witryna jest hostowana na serwerach zleconego przez nas usługodawcy. Naszym usługodawcą jest: ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Hauptstr. 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy. Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Data i godzina żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu tych danych jest wyświetlanie naszej strony internetowej bez błędów i optymalizacja jej funkcji. Lokalizacja serwera strony internetowej znajduje się geograficznie w Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

12 Sieci dostarczania treści

Integrujemy niektóre wtyczki na naszej stronie internetowej za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług w postaci sieci dostarczania treści. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami dostawców, z których usług korzystamy, w celu pobrania treści i zapisania jej w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. W rezultacie dane osobowe mogą być przechowywane i analizowane w plikach dziennika serwera, w szczególności informacje o urządzeniu i przeglądarce (zwłaszcza adres IP i system operacyjny). Korzystamy z sieci dostarczania treści KeyCDN od dostawcy proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Szwajcaria.

12.1 Cel przetwarzania danych

Korzystanie z funkcji tych usług służy do dostarczania i przyspieszania aplikacji i treści online.

12.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej.

12.3 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa.

12.4 Możliwość wniesienia sprzeciwu

Informacje na temat dochodzenia swoich praw wobec KeyCDN można znaleźć na stronie: https://www.keycdn.com/privacy.

13 Używane wtyczki i narzędzia

Korzystając z naszych wtyczek, niektóre dane osobowe użytkownika są przesyłane do USA lub innych krajów trzecich spoza UE. Aby zapewnić odpowiednie gwarancje ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, dane są przekazywane i przetwarzane przez naszych operatorów wtyczek na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 i nast. RODO, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Używamy wtyczek do różnych celów. Używane wtyczki są wymienione poniżej:

13.1 Korzystanie z Google Analytics, w tym Google Analytics Remarketing

13.1.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej Google). Google Analytics analizuje między innymi pochodzenie odwiedzających, czas spędzany przez nich na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek, umożliwiając w ten sposób lepsze monitorowanie powodzenia kampanii reklamowych. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych, w tym

 • aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte),
 • informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny)
 • dane dotyczące wyświetlanych reklam (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik je kliknął) oraz
 • dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowane identyfikatory użytkowników).

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej oferty online, tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkownika oraz korzystania z innych usług Google związanych z korzystaniem z naszej oferty online i Internetu.

Korzystamy również z remarketingu Google Analytics, w ramach którego gromadzone i analizowane dane o użytkowniku są wykorzystywane do wyświetlania mu ukierunkowanych reklam. Aby korzystać z tej usługi Google, łączymy również dane z naszymi kontami Google Ads i Display & Video 360. Google Ads i Display & Video 360 są również dostarczane przez Google.

Poprosiliśmy o anonimizację adresów IP, w ramach której Google skraca adres IP użytkownika tak szybko, jak to technicznie możliwe. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google przekazuje dane osobowe użytkownika spółkom powiązanym z Google i innym podmiotom przetwarzającym.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

13.1.2 Cel przetwarzania danych

Korzystamy z Google Analytics, w tym Google Analytics Remarketing, aby analizować korzystanie z naszej oferty online i wyświetlać ukierunkowane reklamy osobom, które już wykazały początkowe zainteresowanie, odwiedzając naszą stronę internetową.

13.1.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.1.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. Dane reklamowe w dziennikach serwera są anonimizowane przez Google poprzez usunięcie części adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

13.1.5 Opcje anulowania, sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
Więcej informacji na temat możliwości odwołania zgody wobec Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownik może skorzystać z następującego łącza, aby dezaktywować wykorzystywanie jego danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.de.

13.2 Korzystanie z LUX

13.2.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z samoobsługowego narzędzia do optymalizacji marketingu lux firmy in2code GmbH w celu identyfikacji odwiedzających witrynę, generowania leadów i rozwijania leadów (nurturing). Następujące dane mogą być gromadzone przy użyciu lux:

Dane analityczne:

 • Dane odwiedzin: odwiedzone strony, pobrane treści, użyte wyszukiwane hasła, kliknięte linki (shortener & linklistener), wybrany wariant (testy A/B)
 • Przechowywanie lokalne: Zgoda na śledzenie (tak/nie), email4link już używany (tak/nie)

Dane osobowe:

 • Adres IP w formie zanonimizowanej
 • Dane z formularza (nazwisko, imię, służbowy adres e-mail)

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez in2code GmbH można znaleźć tutaj: https://www.in2code.de/

13.2.2 Cel przetwarzania danych

Po pierwszej wizycie użytkownika na stronie internetowej Lux próbuje rozpoznać jego kolejne wizyty na podstawie jego zachowania i używanego sprzętu, aby móc zaoferować mu treści zgodne z jego preferencjami i uprościć korzystanie ze strony internetowej. W tym celu firma "LUX" tworzy tak zwaną wartość skrótu na podstawie niektórych właściwości urządzenia końcowego przesyłanych przez przeglądarkę (w tym typu przeglądarki, ustawień języka, głębi kolorów, niektórych parametrów używanego sprzętu), które mogą zostać wykorzystane do rozpoznania użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej w przyszłości.

13.2.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.2.4 Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wykorzystywane do celów przetwarzania, ale nie później niż 3 lata po ostatniej wizycie.

13.2.5 Możliwość anulowania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

13.3 Korzystanie z usługi Inxmail

13.3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z funkcji narzędzia do obsługi biuletynów Inxmail Professional firmy Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Niemcy (zwanego dalej: Inxmail). Inxmail Professional to oprogramowanie do tworzenia spersonalizowanych newsletterów i zautomatyzowanych kampanii e-mailowych. Interakcje z newsletterami mogą być mierzone za pomocą tak zwanych sygnałów nawigacyjnych lub pikseli śledzących. Pliki cookie Inxmail są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Inxmail przetwarza w szczególności następujące dane osobowe

 • Nazwisko
 • imię
 • adres e-mail
 • Metadane i dane komunikacyjne
 • Informacje o urządzeniu
 • Adres IP
 • Dane dotyczące użytkowania
 • zainteresowania
 • Czas dostępu

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Inxmail można znaleźć tutaj: https://www.inxmail.de/datenschutz

13.3.2 Cel przetwarzania danych

Używamy Inxmail Professional do rejestrowania zainteresowanych stron w celu otrzymywania biuletynów oraz do analizy i oceny kampanii biuletynów.

13.3.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.3.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.
Dane te mogą również zostać usunięte na żądanie Inxmail. Inxmail nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie plików cookie.

13.3.5 Opcja anulowania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usunięcia w odniesieniu do Inxmail można znaleźć na stronie: https://www.inxmail.de/datenschutz.

13.4 Korzystanie z LinkedIn Insight Tag

13.4.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z funkcjonalności wtyczki marketingowej LinkedIn Insight Tag firmy LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, 94085, Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dalej: LinkedIn). Tag LinkedIn Insight pomaga nam mierzyć interakcje na naszej stronie internetowej, takie jak wypełnianie formularza lub pobieranie treści po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy. Znacznik Insight działa poprzez tworzenie pliku cookie w przeglądarkach internetowych odwiedzających, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa. Te pliki cookie "strony docelowej" pomagają nam określić, którym użytkownikom wyświetlane są nasze reklamy, aby poprawić wyniki kampanii i umożliwić szczegółowe raportowanie kampanii.

Własny plik cookie to niewielki fragment kodu, który przeglądarka internetowa przechowuje w pliku na komputerze użytkownika w celu zapamiętania jego aktywności na stronie internetowej, np. gdy użytkownik odwiedził stronę lub pobrał artykuł ze strony internetowej. Własny plik cookie pochodzi z domeny (lub strony internetowej), którą przegląda użytkownik.

Zgoda na korzystanie z tej funkcji jest zbierana za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywanych plików cookie można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
W szczególności LinkedIn przetwarza następujące dane osobowe:

 • URL
 • Adres URL odsyłacza
 • Skrócony lub zaszyfrowany adres IP
 • Właściwości urządzenia i przeglądarki (agent użytkownika) oraz znacznik czasu.

LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, a jedynie dostarcza zagregowane raporty dotyczące grupy docelowej i reklam. LinkedIn oferuje również funkcję remarketingu, która pozwala nam wyświetlać ukierunkowane, spersonalizowane reklamy poza naszą witryną bez znajomości tożsamości użytkownika. Dane mogą być przesyłane na serwery LinkedIn w USA.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

13.4.2 Cel przetwarzania danych

Używamy LinkedIn Insight Tag do zbierania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową.

13.4.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.4.4 Okres przechowywania

Bezpośrednie identyfikatory członków są usuwane w ciągu siedmiu dni w celu pseudonimizacji danych. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

13.4.5 Możliwość anulowania rejestracji

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usunięcia w odniesieniu do LinkedIn można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

13.5 Korzystanie z Google Tag Manager

13.5.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Menedżera tagów Google firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Za pomocą Menedżera tagów Google można zarządzać tagami z Google i usług stron trzecich oraz łączyć je i osadzać w obecności online. Tagi to małe elementy kodu w obecności online, które są używane między innymi do pomiaru liczby odwiedzających i ich zachowania, rejestrowania wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji obecności online. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, bieżąca konfiguracja tagów jest wysyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera ona instrukcje dotyczące tego, które tagi powinny zostać uruchomione. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcjach dotyczących korzystania z odpowiednich usług w niniejszej polityce prywatności. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

13.5.2 Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest gromadzenie i przejrzyste zarządzanie oraz skuteczna integracja usług stron trzecich.

13.5.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.5.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Dane reklamowe w dziennikach serwera są anonimizowane przez Google poprzez usunięcie części adresu IP i informacji o plikach cookie po 9 lub 18 miesiącach.

13.5.5 Opcja rezygnacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownik może skorzystać z następującego łącza, aby dezaktywować wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.de.

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

13.6 Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google Ads

13.6.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z programu Google Ads Conversion Tracking firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia.

Google Ads Conversion Tracking rejestruje, co dzieje się po kliknięciu reklamy umieszczonej przez nas za pośrednictwem Google Ads, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową. Rejestruje, czy użytkownicy wykonują określone działania na określonej przez nas stronie internetowej (np. czy towary są zamawiane). Pozwala nam to śledzić, które słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam lub kampanie prowadzą do pożądanej interakcji użytkownika. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google.

Dane osobowe dotyczące aktywności użytkownika, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz dane dotyczące wyświetlanych reklam (w szczególności data i godzina wizyty na stronie internetowej, język przeglądarki, typ przeglądarki, zachowanie użytkownika, adres IP, identyfikator pliku cookie, adres URL odsyłacza, żądanie sieciowe, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik je kliknął) mogą być przechowywane i oceniane w rezultacie.

Więcej informacji na temat przetwarzania można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=de i

poli

cies.google.com/technologies/cookies.

13.6.2 Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest śledzenie konwersji (ocena akcji odwiedzin), ukierunkowane podejście do grupy docelowej, która już wyraziła wstępne zainteresowanie odwiedzając witrynę.

13.6.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.6.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. Pliki cookie są przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku.

13.6.5 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody na mocy przepisów o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Ponadto użytkownik może trwale uniemożliwić Google Ads Conversion Tracking ustawianie plików cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de lub korzystając z opcji ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google: https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usuwania można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

13.7 Korzystanie z remarketingu Google Ads

13.7.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z usługi Google Ads Remarketing firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia. Remarketing Google służy do przekierowywania odwiedzających do naszej oferty online w celach reklamowych za pośrednictwem reklam Google Ads. Remarketing Google Ads może być wykorzystywany do tworzenia grup docelowych ("podobnych grup docelowych"), które na przykład uzyskały dostęp do określonych stron. Umożliwia to identyfikację użytkownika na innych stronach internetowych i wyświetlanie ukierunkowanych reklam. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika.

Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych dotyczących aktywności użytkownika, informacji o urządzeniu i przeglądarce oraz danych dotyczących wyświetlanych reklam (w szczególności wizyt na stronie internetowej, lokalizacji, czasu trwania i godziny wizyty na stronie internetowej, adresu IP, zainteresowań użytkownika, adresu URL odsyłacza, identyfikatora reklamy).

Więcej informacji na temat przetwarzania można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=de i

poli

cies.google.com/technologies/cookies.

13.7.2 Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest skierowanie ich konkretnie do grupy docelowej. Pliki cookie przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika rozpoznają go, gdy odwiedza witrynę internetową, dzięki czemu mogą wyświetlać mu reklamy oparte na zainteresowaniach.

13.7.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.7.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. Pliki cookie są przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku.

13.7.5 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Ponadto użytkownik może trwale zapobiec ustawianiu plików cookie przez Google Ads Remarketing, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de lub korzystając z opcji ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google: https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usuwania można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

13.8 Korzystanie z Piwik PRO

13.8.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z oprogramowania do analizy stron internetowych Piwik PRO Analytics Suite firmy Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Niemcy, w celu analizy zasięgu. Zbieramy anonimowe dane o wizytach w witrynie bez plików cookie, ale przy użyciu metody odcisku palca sesji. Gromadzone informacje obejmują na przykład zanonimizowany adres IP odwiedzającego, system operacyjny, tytuł lub adres URL odwiedzanej strony oraz inne informacje. Zapoznaj się z zakresem danych gromadzonych przez Piwik PRO.

13.8.2 Cel przetwarzania danych

Używamy Piwik PRO Analytics Suite do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystywać do rozwiązywania problemów z nawigacją, zwiększania przejrzystości witryny, ułatwiania dostępu do informacji, ogólnego ulepszania naszej oferty i zwiększania jej atrakcyjności dla użytkowników.

13.8.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej.

13.8.4 Czas przechowywania

Hostujemy nasze rozwiązanie na platformie Microsoft Azure w Niemczech i przechowujemy dane przez maksymalnie 25 miesięcy.

13.8.5 Możliwość anulowania

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej. Użytkownik może się temu sprzeciwić. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu można znaleźć w sekcji 4 niniejszej polityki prywatności. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Piwik PRO.

13.9 Korzystanie z YouTube

13.9.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z wtyczki YouTube obsługiwanej przez Google, YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA i jej przedstawiciela w Unii Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej: Google). Używamy wtyczki YouTube do osadzania filmów z YouTube na naszej stronie internetowej. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami YouTube. Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności odwiedzanych stron i klikanych elementów), a także informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adresu IP i systemu operacyjnego). Nie mamy wpływu na zawartość wtyczki. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube podczas wizyty, YouTube może przypisać wizytę online do tego konta. Podczas interakcji z tą wtyczką odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio do YouTube i tam przechowywane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

13.9.2 Cel przetwarzania danych

Korzystanie z wtyczki YouTube służy poprawie przyjazności dla użytkownika i atrakcyjnej prezentacji naszej obecności w Internecie.

13.9.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

13.9.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

13.9.5 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usunięcia danych wobec Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

13.10 Korzystanie z Usercentrics

13.10.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z platformy zarządzania zgodami Usercentrics firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy (zwanej dalej Usercentrics). Usercentrics umożliwia nam uzyskiwanie zgody użytkowników na przetwarzanie danych i zarządzanie nią oraz dokumentowanie jej w sposób zgodny z prawem. W tym celu Usercentrics umieszcza pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Przetwarzane są następujące dane:

 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Informacje o przeglądarce
 • Zanonimizowany adres IP
 • Dane dotyczące zgody i rezygnacji

Dane są przetwarzane geograficznie w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Usercentrics można znaleźć tutaj: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/

13.10.2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych służy wypełnieniu zobowiązań prawnych wynikających z RODO i BDSG.

13.10.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w celach wymienionych w punkcie 2.

13.10.4 Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, dopóki zgoda na przechowywanie nie zostanie cofnięta lub zgodnie z wymogami prawa.

13.10.5 Możliwość sprzeciwu

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych przez Usercentrics można znaleźć na stronie: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

13.11 Korzystanie z przyjaznego Captcha

13.11.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa korzysta z usługi "Friendly Captcha" (Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy, www.friendlycaptcha.com). Friendly Captcha to przyjazne dla ochrony danych rozwiązanie, które utrudnia zautomatyzowanym programom i skryptom (tzw. "botom") korzystanie z naszej strony internetowej. W tym celu zintegrowaliśmy kod programu z Friendly Captcha na naszej stronie internetowej (np. dla formularzy kontaktowych), aby urządzenie końcowe odwiedzającego mogło nawiązać połączenie z serwerami Friendly Captcha w celu otrzymania zadania obliczeniowego od Friendly Captcha. Urządzenie końcowe odwiedzającego rozwiązuje zadanie obliczeniowe (łamigłówkę), które wymaga pewnych zasobów systemowych, i wysyła wynik obliczeń do naszego serwera WWW. Ten kontaktuje się z serwerem Friendly Captcha za pośrednictwem interfejsu i otrzymuje odpowiedź, czy łamigłówka została poprawnie rozwiązana przez urządzenie końcowe. W zależności od wyniku możemy dodawać reguły bezpieczeństwa do żądań za pośrednictwem naszej strony internetowej i na przykład przetwarzać je lub odrzucać.

Friendly Captcha przetwarza i przechowuje następujące dane w wyżej wymienionym procesie

 • zanonimizowany adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • zanonimizowany licznik na adres IP w celu kontrolowania zadań kryptograficznych
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp.

13.11.2 Cel przetwarzania danych

Dane są wykorzystywane wyłącznie do ochrony przed spamem i botami, jak opisano powyżej. Friendly Captcha nie ustawia ani nie odczytuje żadnych plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Adresy IP są przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej (jednokierunkowo) i nie pozwalają nam ani Friendly Captcha na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat konkretnej osoby. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

13.11.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszej strony internetowej przed nadużyciami ze strony botów, tj. ochrona przed spamem i ochrona przed atakami (np. masowymi żądaniami), art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13.11.4 Okres przechowywania

W przypadku zgromadzenia danych osobowych zostaną one usunięte najpóźniej po 30 dniach.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z Friendly Captcha można znaleźć na stronie https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.